Sveikata visus metus

Vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Kasmetinė profilaktinė vaikų sveikatos patikra padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus, skatina koreguoti gyvenimo būdą bei ugdymo procese atsižvelgti į vaiko sveikatos poreikius.

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja mokinių sveikatą tikrinti anksčiau ir nelaukti mokslo metų pradžios: taip išvengsite didelių eilių ir turėsite daugiau laiko apsilankyti pas reikiamus specialistus ir koreguoti įpročius, nepraleidžiant pamokų.  

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ švietimo tiekėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas ir vaikų poilsio stovyklas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje ar stovyklos organizuojamoje veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

Jeigu mokinys lanko kūno kultūros ir sporto pratybas, kuriuose siekiama sportinių rezultatų, dalyvauja varžybose, jis papildomai privalo tikrintis sveikatą pagal Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką

Plačiau apie Mokinio sveikatos pažymėjimą informacija pateikiama SAM svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/motinos-ir-vaiko-sveikata/profilaktinis-vaiku-sveikatos-patikrinimas/