Sveikata visus metus

PROJEKTO „SVEIKATA VISUS METUS“ PRIVATUMO POLITIKA 

Projekto „Sveikata visus metus“ (toliau – Projektas) privatumo politika (toliau – Politika) yra skirta visiems Projekto dalyviams, asmenims, kurie naudojasi interneto svetaine www.sveikatavisusmetus.lt (toliau – Svetainė) bei Projekto partneriams. 

Politikoje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Politika taikoma, kai Jūs dalyvaujate Projekte, naudojatės Svetaine, kuri pasiekiama adresu www.sveikatavisusmetus.lt, pildydami registracijų ar apklausų formas, siųsdami informaciją, tęsdami naršymą Svetainėje, naudojatės Svetainėje nurodytais kontaktais, lankotės mūsų Projektui skirtose socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose (toliau – socialiniai tinklai), domitės mūsų pasiūlymais, kvietimais į renginius, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais su mūsų veikla susijusiais klausimais. Papildoma ar/ir detalesnė informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, privatumo pranešimuose arba skelbiant ją internete. 

Naudodamasis Svetaine Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate su joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. 

Projekto organizatorė ir asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA), juridinio asmens kodas 302848387, buveinė yra Žirmūnų g. 1B, Vilnius, tel. 85 276578, el. paštas info@linesa.lt.  Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.  

ŠIOJE  POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS: 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje Duomenų valdytojas yra LINEŠA. 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

Jūsų asmens duomenis LINEŠA tvarko vadovaudamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis. 

LINEŠA tvarkydama Jūsų asmens duomenis: 

1. laikosi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų; 

2. tvarko Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; 

3. renka Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai; 

4. imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami; 

5. Jūsų asmens duomenis laiko tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 

6. neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais; 

7. užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI 

LINEŠA tvarko Jūsų asmens duomenis remdamasi šiais pagrindais: 

1. Jūsų sutikimo, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba užpildydami formas Svetainėje. Taip pat, gavę Jūsų sutikimą, mes siunčiame informaciją, pasiūlymus skirtus asmenims, įstaigoms bei organizacijoms, susijusius su mūsų organizuojamu Projektu (įvairių renginių, ugdomosios veiklos organizavimu). 

Sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis el. paštu sveikatavisusmetus@linesa.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

2. Sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;  

3. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų – visuomenės informavimo, siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus, įskaitant skolų susigrąžinimą taikant neteismines procedūras, mums ginantis nuo pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų; informacinių sistemų ir tinklų saugumui užtikrinti; siekiant užtikrinti kokybišką ir tinkamą Jūsų dalyvavimą Projekte arba lankymąsi Svetainėje; 

4.  kai tvarkyti asmens duomenis LINEŠĄ įpareigoja atitinkami teisės aktai.  

LINEŠA siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?  

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais: 

1. sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais (siekdami tinkamai organizuoti Projektą) tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamoji vieta, parašas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo duomenys, sąskaitos duomenys, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, sutarties duomenys, informacija apie sutarties vykdymą, kiti būtini duomenys priklausomai nuo sutarties pobūdžio. 

2. tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Šiuo tikslu Jūsų nurodytu el. paštu galite gauti informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus, susijusius su Projektu, kvietimus dalyvauti įvairiuose renginiuose, taip pat sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų Jums suteiktas paslaugas;  

3. naujienų prenumeratos užsakymo administravimo ir informacijos apie Projektą pateikimo prenumeratoriams tikslu tvarkome Jūsų pateiktus duomenis:  elektroninio pašto adresą, IP adresą, prenumeratos užsakymo/atšaukimo datą ir laiką, LINEŠA Jums pateiktos informacijos turinį, informacijos pateikimo datą ir laiką;  

4. Svetainės tobulinimo tikslu tvarkome lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu; 

5. su Projektu susijusių renginių organizavimo ir vykdymo tikslu užsiregistravusių ir dalyvaujančių asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, gimimo data (arba amžius), asmens kodas (jeigu būtina),  el. pašto adresas, darbovietės arba mokymo įstaigos pavadinimas, pareigos, lytis (jeigu būtina), mokinio klasė,  kurią pateikia pats duomenų subjektas, ir kiti pateikti duomenys apie trečiuosius asmenis (šeimos narius), siųsti priminimus el. laiškais, visa kita su tuo susijusi informacija būtina tinkamam renginio organizavimui; 

6. Projektui skirtų socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, šalis, profilio nuotrauka, Jūsų mums siųsti pranešimai, jų gavimo laikas ir data,  turinys ir priedai, mūsų atsakymai į Jūsų pranešimus bei atsakymų laikas, pranešimo komentarai, pasidalijimai, informacija apie reakcijas į Jūsų pranešimus; 

Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai šių duomenų tvarkymas yra privalomas pagal LR teisės aktų reikalavimus.  

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, atsiunčia savo asmens duomenis arba kitu būdu kreipiasi į LINEŠA; iš paslaugų gavėjų veiklos, LINEŠA asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių (interneto svetainių). 

Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, parašo elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko interneto svetainėje ir kt. 

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui paslaugos pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti. 

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys: 

  • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; 
  • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų. 

Be Jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. 

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS? 

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai: 

  1. sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais duomenys yra tvarkomi sutarties galiojimo laikotarpiu, jam pasibaigus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos; 
  1. tiesioginės rinkodaros (apklausų vykdymo, naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo) tikslais Jūsų sutikimo pagrindu duomenys tvarkomi, kol Jūs dalyvaujate mūsų Projekte ar/ir atšaukiate savo sutikimą, pasibaigus galiojimui saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų galiojimo pasibaigimo dienos; 
  1. su Projektu susijusių renginių organizavimo ir vykdymo tikslu duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 1 (vienerius) metus nuo renginio vykdymo dienos; 
  1. mūsų socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome ir saugome 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo dienos; 
  1. Svetainėje naudojamų slapukų saugojimo terminai nurodyti skiltyje Slapukai. 

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti. 

LINEŠA įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. LINEŠA naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi LINEŠA darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos LINEŠA pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą. 

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE 

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises: 

1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; 

3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų; 

4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; 

5. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai; 

6. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas); 

7. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

8. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; 

9. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. 

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. 

Jeigu Jūs manote, kad LINEŠA nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į LINEŠA su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt

SLAPUKAI 

SUSISIEKIMAS SU MUMIS 

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti el. pašto adresu: ada@linesa.lt