Sveikata visus metus

PATVIRTINTA         

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros direktoriaus  

2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. R1-26 

PROJEKTO „SVEIKATA VISUS METUS 2024“  

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Projekto „Sveikata visus metus 2024“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, aktyviausių dalyvių skatinimo tvarką. 

2. Projekto organizatorius – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA).  

3. Partneriai – Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas, Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje, Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Projekto tikslas – padėti vaikams, mokiniams įgyti visapusišką sveikatos sampratos suvokimą, išugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

5. Uždaviniai: 

5.1.Formuoti sveikos gyvensenos kompetencijas, jas pritaikyti skirtingoje aplinkoje. 

5.2. Padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus. 

5.3. Aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenių narių bendradarbiavimą. 

5.4. Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, mokiniams patraukliomis formomis. 

5.5. Tobulinti mokinių ir mokytojų  sveikos gyvensenos ir streso valdymo kompetencijas. 

5.6. Pristatyti, viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius. 

III. DALYVIAI 

6. Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos. 

7. Komandos narių skaičius nėra ribojamas. Komandoje gali būti įvairaus amžiaus ir skirtingų švietimo įstaigų nariai. 

8. Komandų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos neribojamas. 

9. Komandos darbui vadovauja mokytojas (-ai)/vadovas (-ai). 

IV. VYKDYMO SĄLYGOS 

10. Projekto trukmė – 2024 m. sausio-gruodžio mėn. 

11. Komandos norinčios dalyvaut užpildo registracijos anketą adresu: Registracija vyksta iki vasario 1d. 17 val. 

12. Projekto organizatoriai kviečia leistis į sveikatos  užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį tinklalapyje skelbiamas  naujas iššūkis, nauja užduotis. 

13. Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, įgyvendina kūrybinius iššūkius. 

14. Įgyvendintus iššūkius projekto dalyviai fiksuoja  ir parengia komandos Sveikatos knygą/dienoraštį. Viso numatomos 4 knygos/dienoraščiai: žiemos, pavasario, vasaros, rudens.  

  Žiemos – atsispindėtų sausio ir vasario iššūkiai – siunčiami iki kovo 10 d. 

  Pavasario – kovo, balandžio, gegužės  iššūkiai – siunčiami iki birželio 10 d. 

  Vasaros – birželio, liepos ir rugpjūčio iššūkiai – siunčiami iki rugsėjo 10 d. 

 Rudens – rugsejo, spalio ir lapkričio  iššūkiai – siunčiami iki gruodžio 1 d. 

 14.1. Komandos darbai iki 10 Mb siunčiami el. paštu  sveikatavisusmetus@linesa.lt 

laiške nurodydami savo kontaktinius duomenis, atstovaujamą komandą; 

14.2. Didesnius nei 10 Mb naudodamiesi https://wetransfer.com/, nurodydami adresatą sveikatavisusmetus@linesa.lt, savo el. paštą, tekstiniame lauke nurodydami  atstovaujamą komandą; 

14.3. Darbai be nurodytų atstovaujamų įstaigų nebus priimami. 

15. Komandos kūrybinio darbo reikalavimai: 

15.1. Minimalus atliktos veiklos aprašas. 

15.2. Unikalus darbo išpildymas, veiklos formų pateikimas. 

15.3. Kiekviename darbe turi būti nurodoma: darbo autorių bei vadovų vardai, pavardės, autorių amžius. 

16. Siūlomos užduočių atlikimo formos: fotoalbumai (renginių, švenčių akimirkos), piešinių  montažai, užduočių sąsiuviniai, vaizdo klipai, gifai, reportažai ir kt. 

17. Rekomenduojami formatai: filmuota medžiaga (iki 5 min., avi, mov, 3gp, mp4 formatu) arba skaitmeninė fotografija, paveikslėliai (JPEG, PNG formatu). Kitais formatais atsiųsti darbai taip pat bus priimami. 

18 Vertinimas: 

18.1 Darbus vertina LINEŠA direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija. 

18.2 Vertinant komandos pateiktį atsižvelgiama į:  

18.2.1.Sveikos gyvensenos principų propagavimo ir įgyvendinimo integralumą. 

18.2.2.Paskelbtos iššūkio temos atskleidimas ir pateikimas laiku. 

18.2.3.Įgyvendinimo kūrybiškumą ir individualumą. 

18.2.4.Pateikimo estetiškumą. 

18.2.5. Aiškumą, argumentuotą savo požiūrio ir minčių dėstymą. 

18.4. Atskirai vertinamos ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus grupėse pristatytos pateiktys. 

19. Sveikatos knygos/dienoraščiai bus pateikiami viešajam balsavimui, renkami daugiausia balsų surinkę darbai. 

24. Įdomiausi, originaliausi, kūrybiškiausi darbai skelbiami tinklalapyje www.sveikatavisusmetus.lt 

25. Informacija apie projektą viešinama ir partnerių internetinėje svetainėje. 

26. Visoms projekte dalyvavusiems ir užpildžiusiems registracijos anketą, komandoms bus parengti projekto dalyvių pažymėjimai, kurie bus siunčiami  nurodytais el. pašto adresais. 

27. Aktyviausi projekto dalyviai bus kviečiami į baigiamąjį renginį. 

28. Nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis,   kviečiami dalyvauti Lietuvoje organizuojamose veiklose sveikatos ugdymo temomis. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

30. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui, neatlygintinai suteikia organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti pateiktas idėjas ir publikuoti  www.sveikatavisusmetus.lt 

31. Projekto dalyviai, pateikdami nuotraukas projekto organizatoriams, patvirtina, kad šios nuotraukos autorius yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą. 

32. Dalyvavimas projekte laikomas dalyvių sutikimų su šiomis sąlygomis. 

33. Papildoma informacija teikiama LINEŠA, Sveikos gyvensenos skyriuje: tel. (8 5) 2766775, el. paštai irena.peciuliene@linesa.lt ir rytis.rimgaila@linesa.lt